SEARCH
X

เกี่ยวกับ บริษัท ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย จำกัด

ABOUT LUCK CLEANING SUPPLY

ประวัติองค์กร

บริษัท ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 100/3 ถ.จามเทวี อ.เมือง จ.ลำปาง
เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาด,อุปกรณ์ และรับเหมาทำความสะอาด ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมานานกว่า 30 ปี

เราเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทันสมัยและครบวงจร ตลอดจนถึงการบริการรับเหมาทำความสะอาด โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ และบ้านพักอาศัย โดยมีพนักงานทั้งแบบประจำและครั้งคราว รับทำความสะอาดพรม ดูดไรฝุ่นบนที่นอน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยจากอเมริกา

ผู้บริหาร และบุคลากร ของ ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย

Luck Cleaning Supply Team

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายการตลาดให้ครอบคลุมในเขตภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง, ตลอดจนภาคอีสานบางส่วน โดยมีคุณศิริลักษณ์ หย่างไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้บริหารงานทั้งในด้านการตลาดและการบริการด้านความสะอาด โดยเน้นย้ำให้พนักงานในองค์กรทุกคนบริการให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านการขายและการบริการอย่างสูงสุด

นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ยังได้จัดอบรมให้กับพนักงานในองค์กรเพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดทั้งทางบริษัทฯ ยังได้รับเชิญจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนให้จัดอบรม และให้ความรู้ให้ด้านงานทำความสะอาดที่ถูกวิธี และการใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ถูกต้อง ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน อีกทั้งทางบริษัทฯ ยังมี นโยบายจัดกิจกรรมให้บุคลากรในองค์กรให้ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น การทำความสะอาดวัด , โรงเรียนชุมชนใกล้เคียง ในรูปแบบ “จิตอาสาพัฒนาวัดและโรงเรียน” อย่างสม่ำเสมอ

วิสัยทัศน์ (VISION)

ขายอย่างมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ เป็นหัวใจหลัก
เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ (MISSION)

  1. พัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และบริการให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  2. สร้างความยั่งยืนในระบบบริหารงานและดูแลลูกค้าทุกรายด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทันต่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
  3. รักษามาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่พึงพอใจต่อลูกค้าและเพิ่มบริการให้หลากหลาย ครบวงจรอย่างครอบคลุมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  4. เพิ่มศักยภาพความรับผิดชอบต่อองค์กรและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแก่พนักงานทุกระดับเพื่อเตรียมรองรับเพื่อสอดคล้องกับความหลากหลายทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าโดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคม AEC

แผนผังองค์กร
บริษัท ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย จำกัด